Succesvolle workshop over de wetenschappelijke achtergrond van Ecobeach

23 september 2008 12:32 - BAM Infra bv

Op 10 september is op initiatief van BAM, Rijkswaterstaat en Deltares een multidisciplinaire workshop gehouden in Zoetermeer met als doel de werking van het systeem Ecobeach te onderzoeken.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is de 3-jarige proef van BAM en Rijkswaterstaat die momenteel loopt in Egmond aan Zee. Het Ecobeach systeem is hier begin 2007 geïnstalleerd. De proef in Egmond wordt gemonitord door Deltares. Binnen Rijkswaterstaat is Ecobeach ondergebracht bij het innovatieprogramma WINN.

Het ontwikkelingsproces van de innovatie kent een heel bijzondere procesaanpak. De werking van het systeem is nog onbekend. Maar om tijdwinst te behalen is er voor gekozen niet eerst jaren onderzoek te doen naar de werking van het systeem, maar direct een praktijkproef uit te voeren. Parallel daaraan wordt het werkingsmechanisme van Ecobeach onderzocht.

Ervaring in Denemarken, waar het systeem vandaan komt, leert dat de werking van het systeem vermoedelijk op het raakvlak van verschillende vakdisciplines ligt.

Aan de workshop namen dan ook wetenschappers uit verschillende disciplines deel. Zo waren er experts op het vlak van hydrologie, kustmorfologie, geotechniek, vloeistofmechanica en ecologie aanwezig van verschillende gerenommeerde wetenschappelijke instellingen uit Nederland. Tevens waren deskundigen van Rijkswaterstaat, Deltares, BAM Civiel, BAM Infraconsult en de Ruiter Boringen en Bemalingen aanwezig om gezamenlijk op zoek te gaan naar mogelijke werkingsmechanismen.

In kleine groepjes mensen met verschillende achtergronden werd gebrainstormd over mogelijke verklaringen. Dit gaf interessante en soms heel verrassende ideeën. De uitkomst van de sessies gaf aan dat er sprake moet zijn van een drainerend effect van de filters op het strand. De moeilijkheid in het begrijpen van het systeem zit vooral in de verklaring van het effect dat het systeem heeft op het totale langsprofiel in het proefgebied. Wel waren alle wetenschappers het er over eens dat een kleine ingreep (installatie van het Ecobeachfilter) kan leiden tot grote effecten. Verder is naar aanleiding van de workshop de conclusie getrokken dat er behoefte is aan meer inzicht in de zoet/zout stromen en de invloed hiervan op het strandprofiel alsook het mogelijke effect dat Ecobeach hierop heeft.

Aansluitend aan de workshop is ’s middags een bezoek gebracht aan het strand van Egmond. De wetenschappelijke theorieën konden hier vergeleken worden met de effecten in de praktijk. Als vervolg op deze workshop zal er vanuit BAM het komende half jaar aanvullende metingen verricht worden. Bijvoorbeeld metingen van de grondwaterstand ter plaatste van het Ecobeach systeem en in het referentievak, waar het systeem dus niet geïnstalleerd is. Dit zal plaatsvinden in samenwerking met een stagiair van de TU Delft. Over een half jaar hopen we weer in dezelfde setting bijeen te komen om de meetresultaten te bespreken en een verdere verdiepingsslag te maken op zoek naar het werkingsmechanisme van het Ecobeach systeem.