Doelgroepen

Ecobeach is mogelijk interessant voor een bijzonder aantal doelgroepen. Immers, een natuurlijke aanwas van zand is economisch aantrekkelijk, geeft geen uitstoot van CO2-gassen in de operationele fase en zorgt voor een versteviging en verbreding van het strand. Hieronder zijn de verschillende doelgroepen gepresenteerd.

Waterschappen

Ecobeach zorgt voor aangroei van de duinen door een toename van de verstuiving van zand richting de duinvoet. De toename van het duinvolume zorgt voor een extra buffer wanneer bij een grote storm de duinvoet wordt weggeslagen door de golven.

Daarnaast zal het strand door Ecobeach grover, en daardoor stabieler, worden. Hierdoor zal tijdens stormen de afslag van het strand verminderen. Ook zal de meerjarige fluctuatie in strandbreedte, die veroorzaakt wordt door periodieke (strand)suppleties en de kustafslag die daarop volgt, sterk afnemen.

Waterschappen zullen door de toename van de robuustheid van het strand en de duinen minder werkzaamheden hebben aan de instandhouding van de kustlijn. Doordat er minder suppleties hoeven plaats te vinden, waarmee de periodieke fluctuaties van de kustlijn sterk zullen verminderen, kunnen strandaccommodaties op een vaste plaats blijven staan zonder dat deze zich het ene jaar in de duinvoet en het andere jaar beneden de hoogwaterlijn bevinden.

Gemeenten

Ecobeach zorgt er voor dat met name het hogere deel van het strand breder wordt. Tijdens gemiddeld hoog water blijft er zo voldoende ruimte over voor recreatie op de stranden van kustgemeenten. De hinder voor recreanten die gepaard gaat met het uitvoeren van periodieke strandsuppleties, kan met behulp van Ecobeach worden voorkomen.

Een stabiel en breed strand zorgt ervoor dat strandtenthouders veel minder zand hoeven te verplaatsen om een voldoende breed strand voor hun accommodatie te hebben. Daarnaast hoeven ze in de periode na een suppletie ook niet de plotseling uitgebouwde duinvoet weg te graven om ruimte te creëren voor hun strandtent. De kosten voor het "zand rijden", waar de gemeenten vaak aan mee betalen, worden hiermee gereduceerd.

Grote fluctuaties in de strandbreedte kunnen er voor zorgen dat de hoogwaterlijn zich soms ter plaatse van de voorzijde van strandtenten bevindt. Wandelaars, maar zeker ook hulpdiensten, kunnen hier hinder van ondervinden. Dankzij de stabilisatie door middel van Ecobeach worden de fluctuaties beperkt en zal er, dankzij het brede en hoge strand, meer droge ruimte voor de strandaccommaties beschikbaar blijven tijdens een normale vloed.

Strandtenthouders

Wanneer het hogere deel van het strand breder is, kunnen er meer recreanten een plekje vinden op het strand in de omgeving van een strandpaviljoen. Ecobeach zorgt er zo voor dat het strand, zelfs tijdens vloed, voldoende ruimte biedt voor de klanten van de strandtenten.

Ook scheelt het robuustere strand de strandtenthouders werk. Het "zandrijden" dat na het winterseizoen vaak nodig is om weer voldoende recreatieruimte te creëren, kan beperkt worden. De sterke fluctuaties van het strandvolume en de tijdelijke overlast die met de strandsuppleties gepaard gaan, zijn dankzij Ecobeach verleden tijd. Daardoor hoeven strandaccommodaties niet regelmatig verplaatst te worden om met de groei- en krimpbewegingen van het strand en de duinvoet mee te bewegen.

Recreanten

Ecobeach creëert een breed en hoog strand, waardoor recreanten (vooral tijdens hoog water) niet hutje mutje op elkaar hoeven te liggen tijdens een mooie zomerdag. Er is meer plaats voor allerlei activeiten die op het strand thuis horen en als er een calamiteit optreedt, kunnen de hulpdiensten ook bij hoog water nog voorlangs de strandaccommodaties rijden om snel te zijn waar dat nodig is.

De Ecobeach filters worden 25 cm onder het strandoppervlak geïnstalleerd, waardoor recreanten hier niets van merken. Wanneer er door plaatselijke erosie onverhoopt filters aan het oppervlak verschijnen, wordt direct ingegrepen door deze dieper de bodem in te drukken.

Overheden

De overheden die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de kustlijn kunnen uitgaven hiervoor terugdringen door Ecobeach toe te passen. Relatief dure zandsuppleties kunnen vervangen worden door vooroeversuppleties in combinatie met het drainagesysteem. Daarnaast kan de suppletiefrequentie verlaagd worden met behulp van deze innovatie van BAM.

Zandsuppleties die op het strand worden aangebracht, hebben vaak een korte levensduur, omdat het natuurlijk evenwicht zich door golven en stromingen snel zal herstellen. Wanneer zand wordt aangebracht ter plaatse van de vooroever, zal dit door golven richting het strand getransporteerd worden. Hier kan het worden vastgehouden door middel van Ecobeach.

De toename van het transport van fijn zand naar de duinen, zorgt voor extra duinontwikkeling. Hierdoor kan de buffer van duinzand toenemen, die tijdens een grote storm mag afslaan zonder dat er een gevaar ontstaat voor de instandhouding van de kustlijn. Een vergroving van het strand zorgt voor stabielere eigenschappen. Een gemiddelde storm, die voornamelijk zand tussen de hoog- en laagwaterlijn wegslaat, heeft daardoor minder impact op het aanwezige strandvolume.

Het verschil in kosten (eenheidsprijs per kubieke meter zand) tussen strandsuppletie en vooroeversuppletie wordt vooral bepaald door transportkosten en vraag en aanbod op de baggermarkt. Volgens STOWA (Stichting toegepast onderzoek waterbeheer) ligt de prijs bij een strandsuppletie op € 5.00 / m3 en bij een vooroeversuppletie op € 2.75 / m3 inclusief aannemingskosten en 21% btw.

Baggeraars

Baggerbedrijven die kustonderhoud realiseren, kunnen dit onderhoud voor een lagere prijs uitvoeren door gebruik te maken van Ecobeach. De levensduur van suppleties kan verlengd worden met het systeem, terwijl het zand niet op het strand, maar ter plaatse van de vooroever kan worden neergelegd. Dit resulteert in een goedkopere en milieu vriendelijkere realisatie en instandhouding van de gewenste strandbreedte.

In sommige landen is weinig zand beschikbaar voor het realiseren van strandsuppleties of zijn de gangbare zandwinplaatsen bijna uitgeput. In die gevallen is het van groot belang om de levensduur van strandsuppleties zo ver mogelijk op te rekken met behulp van passieve stranddrainage.

Wetenschappers

Het wetenschappelijke onderzoek dat onder leiding van de BAM verricht is bij de Ecobeach pilot in Egmond aan Zee was een veelzijdig multidisciplinair onderzoek van aanzienlijke omvang. Er zijn interessante onderzoeksresultaten behaald die kunnen bijdragen aan het begrip van het algemene kustsysteem. Meetresultaten met betrekking tot het grondwatergedrag en de sedimentsamenstelling zijn geanalyseerd en gepresenteerd in verschillende afstudeerrapporten. Een morfologische analyse van de BAM is hier te vinden.

Vanuit meerdere universiteiten, voornamelijk de TU Delft en de VU Amsterdam, is er input geleverd voor het onderzoek. Allerlei wetenschappelijke disciplines, zoals kustwaterbouw, (geo)hydrologie, kust ecologie, geotechniek en kustmorfologie zijn tijdens het onderzoekstraject samen opgetrokken. Tijdens drie wetenschappelijke workshops, aan het begin, halverwege en aan het eind van het traject, hebben deze disciplines gebrainstormd over de onderzoeksrichtingen en is gereflecteerd op de resultaten.

In toekomstige Ecobeach projecten zal de BAM het wetenschappelijke onderzoek voort proberen te zetten om daarmee het begrip van het complexe kustsysteem nog verder te kunnen vergroten.