Resultaten Nederlandse pilot

Tijdens het pilot project dat BAM in samenwerking met Rijkswaterstaat tussen november 2006 en februari 2011 heeft uitgevoerd langs de kust van Egmond aan Zee, is de kustlijn intensief gemonitord ten behoeve van een statistische analyse. Daarnaast is een wetenschappelijk onderzoekstraject uitgevoerd om het werkingsmechanisme van het systeem te achterhalen.

Resultaten wetenschappelijk traject Egmond aan Zee

Er zijn tijdens het wetenschappelijk traject voor Ecobeach verschillende waarnemingen gedaan, die hebben geleid tot het opstellen van een vermoedelijk werkingsmechanisme van het systeem. Er is een significante toename van de korreldiameter in het zuidelijke Ecobeach testvak gemeten, waarna dit effect op een Deens teststrand is waargenomen bij een vergelijkende proef. Ook werd er nabij van de laagwaterlijn een indicatie gevonden voor verticaal transport van water door een drainagebuis.

Het vermoedelijke werkingsmechanisme is hier toegelicht.

Morfologische resultaten Egmond aan Zee

De belangrijkste effecten op de kustontwikkeling die tijdens de proef bij Egmond aan Zee zijn waargenomen door regelmatige metingen van het kustlijn, kunnen worden onderverdeeld in testvak noord en testvak zuid. De locaties van beide testvakken zijn hier weergegeven.

In het zuidelijke testvak, dat relatief weinig verstoord is door suppleties, steeg het strandvolume tijdens de pilot tot het hoogst gemeten volume sinds de start van de jaarlijkse kustmetingen in 1964. Opvallend is dat binnen anderhalf jaar na het verwijderen van het systeem, begin 2011, het strandvolume snel weer afnam tot niveau van het begin van de test. Het referentievak, ten zuiden van het zuidelijke proefvak liet een vergelijkbaar beeld zien. Dit gebied is echter beïnvloed door de strandsuppletie ter plaatse van Heemskerk die in 2005 ten zuiden van het referentievak heeft plaatsgevonden.

In het recentelijk gesuppleerde noordelijke testvak stabiliseerde het strandvolume zich tijdens de pilot. Op het strand werd geen netto erosie gemeten van het opgespoten zand, terwijl na eerdere suppleties een duidelijke afname van het strandvolume zichtbaar werd die weer een nieuwe aanvulling nodig maakte. Op het moment van het verwijderen van het systeem stond er alweer een nieuwe suppletie gepland, waardoor een eventueel effect van het verwijderen van Ecobeach in het noordelijke testvak niet kon worden waargenomen.