Toepassingen

Ecobeach wordt met name toegepast in het gebied tussen de hoog- en de laagwaterlijn, met het doel om hier minder erosie dan wel aanzanding te laten plaatsvinden en de duinen zich op natuurlijke wijze te laten ontwikkelen. Het systeem lijkt een positief effect te hebben op de ontwikkeling van stranden waarvan de grondwaterstanden sterk fluctueren als gevolg van getijdenwerking en waar aanzienlijk transport van zand plaats vindt door stromingen, golven en wind.

Doelen die nagestreefd kunnen worden met behulp van het drainagesysteem zijn:

  • Plaatselijk meer ruimte creëren ten behoeve van strandrecreatie. Bijvoorbeeld ter plaatse van strandaccommodatie;
  • Het versterken van de kust door het laten toenemen van de hoeveelheid zand en het vergroten van de robuustheid door vergroving van het materiaal;
  • Het verlengen van de levensduur van strandsuppleties;
  • Het verlagen van de suppletiekosten en –impact door een strandsuppletie te vervangen door een vooroeversuppletie in combinatie met Ecobeach;
  • Het stabiliseren van de kustlijn, zodat strandaccommodaties minder vaak verplaatst hoeven te worden ten gevolge van sterke variatie door periodieke strandsuppleties.

De onderstaande foto laat zien dat  strandsuppleties uit ecologisch en recreatief oogpunt niet aantrekkelijk zijn. Ecobeach kan helpen om minder vaak te hoeven suppleren of zand op de vooroever te kunnen storten in plaats van op het strand te moeten spuiten. Daarnaast zijn de geproduceerde CO2 uitstoot  en de kosten die gepaard gaan met het toepassen van Ecobeach relatief laag vergeleken met suppleren.

Beach nourishments