Werkingsmechanisme

De Nederlandse pilot had onder andere als doel om het werkingsmechanisme van Ecobeach te achterhalen. Daarom is in 2008 een opzet gemaakt voor een wetenschappelijk onderzoekstraject. Dit onderzoek is uitgevoerd tussen eind 2008 en begin 2010 door BAM, in samenwerking met verschillende onderzoeksbureaus en universiteiten.

Na analyse van de onderzoeksresultaten zijn er zeer sterke aanwijzingen voor het volgende werkingsmechanisme van de drainagebuizen (dit is uitgebreid beschreven in verschillende afstudeerrapporten):

 • Het strand is opgebouwd uit horizontale lagen met verschillende doorlatendheden;
 • Tijdens vloed stijgt de grondwaterspiegel in het strand snel (door infiltratie van golven), terwijl de grondwaterstand tijdens eb geleidelijk daalt;
 • De drainagebuizen kunnen verschillende goed-doorlatende lagen met elkaar verbinden, waardoor het strand eerder opdroogt na vloed;
 • Vanaf het drogere strand vindt meer windtransport van (fijn) zand plaats richting de duinen;
 • Het strand krijgt een grovere opbouw, waardoor de doorlatendheid toeneemt.

Bij het bovenstaande hoofdmechanisme dient het volgende opgemerkt te worden:

 • Een betere doorlatendheid van het strand zorgt ervoor dat water sneller kan infiltreren, waardoor er een kleiner deel van de golven terugspoelt over het strand en er minder zand mee teruggenomen wordt door de golven;
 • Het werkingsmechanisme versterkt zichzelf: doordat het drogere strand grover wordt ten gevolge van aeolisch transport neemt de doorlatendheid van het strand toe en kan het weer sneller opdrogen;
 • Een belangrijke eigenschap van een grover strand is een steiler talud, waardoor het hoge deel van het strand breder zal worden;
 • Een andere belangrijke eigenschap van een  grover strand is een grotere stabiliteit. Dat wil zeggen dat er tijdens stormcondities relatief weinig afslag plaatsvindt.

 De belangrijkste indicatoren voor het voor de hand liggende werkingsmechanisme:

 • Er is een vergroving van het strand opgetreden in het zuidelijk Ecobeach testgebied, waarbij eind 2009 de D50 circa 30% hoger lag dan op omliggende stranden;
 • Deze vergroving is eind 2009 ook aangetroffen op het Deense teststrand bij Hvide Sande;
 • De kanaliserende werking van een drainagebuis nabij de laagwaterlijn is waargenomen door de meting van relatief zoet water, dat zich normaal op een grotere diepte bevindt, nabij het filter.
Working mechanism in theory
Working mechanism event tree

Deze effecten bevorderen de grondwatercirculatie op het strand: