Egmond aan Zee, Nederland

Aannemer de BAM is in 2006, in samenwerking met Rijkswaterstaat, een Ecobeach pilot project gestart op de stranden rond Egmond aan Zee. Dit was voor het eerst dat het drainagesysteem op een Nederlands strand werd geïnstalleerd. De pilot had 3 doelstellingen. Ten eerste was men geïnteresseerd in het effect van Ecobeach op de ontwikkeling van het strand. Daarnaast was het de bedoeling om het eventuele werkingsmechanisme van het systeem te achterhalen. In de derde plaats wilde Rijkswaterstaat ervaring opdoen in een project waarin samengewerkt werd met een aannemer en waar niet de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie gold.

Op het strand van Egmond aan Zee zijn eind 2006 / begin 2007 twee Ecobeach testvakken geïnstalleerd, daarnaast werd er één referentievak aangewezen:

  • Testvak noord, ter hoogte van Egmond aan Zee, km 36 - 39 (3 km lang)
  • Testvak zuid, ten zuiden van Egmond aan Zee, km 40 - 43 (3 km lang)
  • Referentievak, ter hoogte van Castricum aan Zee, km 43 - 46 (3 km lang)

Egmond aan Zee is een van de best gemonitorde stranden van Nederland. Er zijn in het verleden verschillende onderzoeken verricht en in beide testvakken is een Argus camera aanwezig. Ter plaatse van het noordelijke testvak zijn in de jaren voor de proef verschillende strand- en vooroeversuppleties uitgevoerd, terwijl het zuidelijke testvak minder verstoord is. Toch beïnvloeden menselijke ingrepen, zoals suppleties en de golfbreker van IJmuiden ook het zuidelijke Ecobeach strand.

Map

Resultaten proef Egmond aan Zee

Morfologie

Tijdens de proefperiode van 4 jaar is een toename van strand en duinvolume waargenomen. Met name het zuidelijke testvak liet een opvallende groei zien, nooit was er (sinds de start van de metingen in 1964) een groter standvolume gemeten dan aan het einde van de test, begin 2011. Na verwijderen van de drainagebuizen, dat was contractueel verplicht, nam het strandvolume helaas weer af. In het noordelijke testvak bleef het strandvolume constant, na een stijging veroorzaakt door de suppletie van 2005. Dit was opvallend, omdat het gesuppleerde volume vaak binnen enkele jaren verdwijnt. 

Wetenschappelijk traject

BAM heeft tussen 2008 - 2010, in samenwerking met universiteiten TU Delft en VU Amsterdam en enkele onderzoeksbureaus, een wetenschappelijk traject uitgevoerd om het werkingsmechanisme van Ecobeach te achterhalen. Naast verschillende meetcampagnes op het strand hebben er 3 wetenschappelijke workshops plaatsgevonden waarin mensen uit verschillende discplines de resultaten hebben geanalyseerd. De resultaten zijn uitgebreid toegelicht in verschillende afstudeerrapportages. Er is een werkingsmechanisme gevonden dat gebaseerd is op gelaagdheid van de bodem en verticaal transport van water door de Ecobeach drainagebuizen. Het resultaat van dit mechanisme, aangroei en vergroving van het strand, is in Egmond en Hvide Sande waargenomen.

Samenwerking tussen aannemer en overheid

De Nederlandse Ecobeach pilot was een samenwerking tussen een marktpartij (aannemer de BAM) en een overheidsinstantie (kustbeheerder Rijkswaterstaat) welke op initiatief van BAM tot stand is gekomen. De betaling die BAM ontving, was afhankelijk van de hoeveelheid strandaangroei die tijdens de eerste 3 jaar van de pilot zou optreden. Op basis hiervan heeft de aannemer de maximale afgesproken vergoeding ontvangen. Het onderzoeksbureau Deltares werd ingehuurd om een statistische morfologische analyse uit te voeren. Helaas hebben BAM en Rijkswaterstaat het eindrapport van Deltares, waar verschillende onjuistheden in stonden, nooit kunnen accepteren. Aan het einde van het project hebben BAM en Rijkswaterstaat een brochure gemaakt om het publiek te informeren.

Location